Thông báo v/v Xử lý ban đầu việc sử dụng Pano cổ động Kỷ niệm ngày 22/12

Tin này bạn quan tâm?

Thông báo v/v các tin đăng tin lên website hubt.edu.vn

Kính gửi các đơn vị/ khoa trong toàn trường. Website mới vừa được xây dựng …