Thông báo Thu báo cáo thực tập (đợt 2) sinh viên Khoá 24 ngành Kế toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA KẾ TOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  Hà Nội, ngày  17 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Thu báo cáo thực tập (đợt 2) sinh viên khóa 24 ngành Kế toán

 

Khoa Kế toán thu báo cáo thực tập tốt nghiệp sinh viên Khóa 24 ngành Kế toán từ ngày 20/3 đến 23/03/2023.

Thời gian: Từ 8h30’ đến 16h00’

Địa điểm: Phòng A501

Sinh viên nộp 01 quyển báo cáo thực tập (quyển gốc) có dấu đỏ, chữ ký đơn vị thực tập và được giáo viên hướng dẫn chấm điểm.

  Chủ nhiêm khoa

 

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Văn Thanh

 

 

Tin này bạn quan tâm?

Danh sách TL học phần Địa lý kinh tế thế giới Khoá 26 ngành TM ngày 02/03/2023