Danh sách thi lại môn Pháp luật đại cương Khoá 27 ngành RM thi ngày 18/05/2023

Xem thêm  Danh sách thi môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin Khoá 27 - lớp XD (2)