Điểm điều kiện K21, K22 học kỳ 2 năm học 18.19
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh