Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Đại học chính quy Khóa 17 và các khóa trước.
Tiếng Việt

Thông báo chung

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp Đại học chính quy Khóa 17 và các khóa trước.

14:48 - 30-11-2016


Trường Đại học Kinh Doanh và Công nghệ Hà Nội

 Phòng Giáo vụ

 

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

                                                                                                       Hà Nội, ngày 1/12/2016 


THÔNG BÁO


- Các sinh viên Đại học chính quy Khóa 17 và các Khóa trước đã tốt nghiêp; sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 10 , 11 đã tốt nghiệp đến Phòng giáo vụ của trường để nhận bằng tốt nghiệp,  Mang theo thẻ sinh viên hoặc CMTND

-Thời gian nhận trước ngày 15/12.2016

Nếu sinh viên nào không đến nhận nhà trường không chịu trách nhiệm. 

 

                                                                                   TL/ Hiệu Trưởng    

KT/ Trưởng Phòng Giáo Vụ

                                                                                                           Phó Trưởng Phòng

                                                                                                             Nguyễn Văn Học

 

  • tags