Quản lý kinh doanh
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Quản lý kinh doanh

09:19 - 29-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CAO ĐẲNG QUẢN LÝ KINH DOANH

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia quản lý kinh doanh, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp (chỉ trừ lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ), sử dụng được công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Chương trình này đặc biệt thích hợp đối với những người đang hoặc sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc một doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa thuộc mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:

-     Quản lý các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, hoặc một bộ phận kinh doanh, một chức năng quản lý của doanh nghiệp (Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhân sự; …).
-     Tuỳ theo mức độ trưởng thành trong công tác, có thể đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của một doanh nghiệp.
-     Tự mình thành lập doanh nghiệp và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 Số ĐVHT
I- Kiến thức giáo dục đại cương  12
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
3. Giáo dục thể chất4  
4. Giáo dục quốc phòng4  
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  108
a- Kiến thức cơ sở 18 
1. Kinh tế học Mác-Lênin4  
2. Khoa học quản lý2  
3. Thống kê học2  
4. Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới4  
5. Luật kinh tế (I, II, III)6  
b- Kiến thức ngành 46 
• Thương mại   
1. Thương mại2  
2. Thương mại quốc tế2  
3. Marketing căn bản2  
• Tài chính và kế toán   
4. Tài chính học2  
5. Tài chính doanh nghiệp – Báo cáo tài chính2  
6. Thuế2  
7. Bảo hiểm2  
8. Nguyên lý kế toán. Kế toán doanh nghiệp2  
9. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh2  
10. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2  
11. Toán tài chính2  
• Quản lý   
12. Tổ chức bộ máy quản lý2  
13. Quản lý nhân lực2  
14. Chiến lược kinh doanh2  
15. Quản lý dự án2  
16. Thẩm định và quản lý tài chính Dự án đầu tư2  
17. Quản lý chuỗi cung ứng2  
18. Quản lý rủi ro2  
19. Tâm lý kinh doanh2  
20. Nghề giám đốc2  
21. Khởi sự kinh doanh2  
22. Văn hoá doanh nghiệp – Doanh nghiệp xã hội2  
23. Các kỹ năng quản lý hiệu quả2  
c- Kiến thức bổ trợ 40 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính14  
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)24  
3. Kỹ năng văn bản, thuyết trình, đàm phán2  
d- Ôn tập. Thi tốt nghiệp 4 
Tổng cộng120
  • tags