Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Kế toán - Kiểm toán
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Kế toán - Kiểm toán

09:13 - 29-11-2017

Tên ngành đào tạo: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Đào tạo Cử nhân kế toán, kiểm toán có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp , có đủ kiến thức kinh tế, tài chính kế toán để tổ chức hoạt động kế toán, kiểm to kinh tế,  tại các tổ chức, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Có thể thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp, phân tích tài chính và tư vấn tài chính-kế toán. Có đủ kiến thức và năng lực tham gia dự thi lấy chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp của Việt nam và quốc tế, kiểm toán viên hành nghề độc lập. Sau tốt nghiệp người học đạt được những năng lực tối thiểu sau:

1- Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyên môn

Hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa theo thời gian đào tạo 4 năm với 150 tín chỉ, trong đó 54 tín chỉ kiến thức chuyên ngành.

a. Kiến thức đại cương

Nắm vững kiến thức về đường lối cách mạng Việt nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để xét đoán và xử lý các hiện tượng và tình huống trong hoạt động kinh tế, tài chính.

b. Kiến thức ngành và chuyên ngành

-  Hiểu biết về pháp luật và chính sách và của Nhà nước, trước hết là luật pháp về kinh tế nói chung, pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán nói riêng. Hiểu và vận dụng pháp luật và chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt nam và quốc tế (Luật kế toán, Luật kiểm toán, Chuẩn mực kế toán...) trong quá trình  thực hiện công tác kế toán, kiểm toán phù hợp các loại hình sản xuất kinh doanh, các loại hình tổ chức hoạt động tài chính.

- Có kiến thức cơ bản về kinh tế học Mac -Lenin, kinh tế học vi mô, vĩ mô, khoa học thống kê, kinh tế học quản lý và khoa học quản lý, kiến thức về tài chính doanh nghiệp, tài chính công , thuế, thị trường tài chính và tiền tệ và thanh toán quốc tế.

- Có kiến thức chuyên sâu về các nghiệp vụ Kế toán, kiểm toán: Kế toán tài chính, kế toán quản trị, Kế toán nhà nước, phân tích tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh, kiểm toán, dịch vụ và hành nghề kế toán, kiểm toán ...

-  Biết cách xử lý các nghiệp vụ về kế toán và kiểm toán.

-  Ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh nội bộ tương đương 400 điểm TOEIC.

-  Tin học: Trình độ B

2. Yêu cầu về kỹ năng

2.1.  Kỹ năng cứng

- Có khả năng thực hiện các công việc kế toán, kiểm toán. Có năng lực tổ chức triển khai, thực hiện và vận dụng các quy định của nhà nước vào công việc cụ thể về  kế toán tài chính, kế toán quản trị tại đơn vị công tác.

- Lập, soát xét và phân tích Báo cáo tài chính, Báo cáo kế toán quản trị, cung cấp và phân tích thông tin tài chính phục vụ các quyết định kinh doanh, quyết định quản lý.  Tổ chức Lập, kiểm tra các báo cáo thuế và quyết toán thuế.

- Thực hiện các nghiệp vụ tài chính. Tư vấn đầu tư và quản trị kinh doanh.

- Thẩm định các dự án đầu tư, các quyết định kinh doanh, quyết định quản lý.

- Cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế và kế toán cho khách hàng có yêu cầu.

- Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán.

2.2. Kỹ năng mềm

- Có khả năng phát hiện, xét đoán và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh tế -tài chính.

- Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến

- Có kỹ năng trình bày, thuyết trình và giao tiếp.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, xây dựng và phát triển mối quan hệ với tập thể.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có khả năng  dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán và có sáng kiến trong quá trình thực hiện công tác kế toán, kiểm toán.

- Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc khác nhau và luôn thay đổi. Luôn tự học tập, bồi dưỡng , tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, kiểm toán.

- Có khả năng tổng hợp  và đưa ra những kết luận về những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ kế toán, kiểm toán. Có năng lực điều phối và sử dụng trí tuệ tập thể trong công tác chuyên môn.

- Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

- Có khả năng  thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, bảo hiểm, đầu tư tài chính.

4. Yêu cầu về thái độ

-  Chấp hành pháp luật và chính sách  của Nhà nước.

-  Có bản lĩnh có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp chính trực , khách quan.

-  Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp.

-  Luôn thể hiện tính chủ động và tinh thần sáng tạo trong quá trình thực hiện công việc nghiệp vụ chuyên môn.

-  Yêu ngành, yêu nghề và có khả năng làm việc theo nhóm

-  Có ý thức phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng.

-  Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao.

5. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

-  Đảm nhiệm vị trí kế toán tổng hợp các doanh nghiệp, kế toán trưởng, kiểm soát nội bộ, chuyên gia phân tích, tư vấn tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán..

- Giám đốc tài chính, giám đốc bộ phận.

- Kế  toán trưởng hoặc kiểm soát viên,  kiểm toán  nội bộ .

-  Kế toán viên chuyên nghiệp, kiểm toán viên trong các công ty dịch vụ kế toán, công ty kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước hoặc Ban kiểm toán nội bộ.

- Chuyên gia phân tích, tư vấn tài chính, đầu tư tài chính, tư vấn thuế hoạt động độc lập hoặc trong các công ty dịch vụ tài chính, kế toán , kiểm toán.

-  Giảng dạy các học phần kế toán trong các Trường Đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm huấn luyện. 

-  Tham gia nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về kinh tế, kế toán.

6. Khả năng học tập và nâng cao trình độ khi ra trường

- Có khả năng học tiếp ở bậc cao học , nghiên cứu sinh  ngành kế toán, kiểm toán ở các trường trong nước hoặc nước ngoài có đào tạo trình độ sau đại học chuyên ngành kế toán, tài chính và kiểm toán.

-Tham gia dự thi lấy chứng chỉ nghề nghiệp Việt nam hoặc quốc tế về kế toán, kiểm toán hoặc chuyên gia tư vấn, phân tích : Kế toán viên chuyên nghiệp (CPA – Certified Public Accountant, Chartered Professional Accountant), kiểm toán viên (Certified Audtitor), Chuyên gia Tài chính (Certified Financial Officer), Chuyên gia kế toán tài chính (Certified Financial Accountants)...


CHỦ NHIỆM KHOA

  • tags