Phòng giáo vụ Thông báo về việc tổ chức lớp ôn tập trong Tháng 10/2016
Tiếng Việt

Phòng Giáo vụ

Phòng giáo vụ Thông báo về việc tổ chức lớp ôn tập trong Tháng 10/2016

08:59 - 29-09-2016

 

 

Trường Đại học

Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội

-------------------------

Số:  233 / Gv

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

Thông báo

(V/v: Tổ chức lớp học lại)

Phòng giáo vụ Thông báo về việc tổ thức lớp ôn tập trong Tháng 10/2016 như sau:

Thời gian nhận phiếu học lại

                  Từ ngày 1/10/2016 đến ngày 15/10/2015

Đối tượng học:

1. Tất cả các sinh viên lưu ban xuống Khóa có phiếu yêu cầu của Phòng Công Tác Sinh Viên và xác nhận của Phòng Giáo Vụ: báo gồm cả một số sinh viên đã đó tiền học lại tại Phòng Tài Vụ đã đăng ký với Phòng Giáo Vụ nhưng chưa được thi (Có đơn xin bảo lưu do Phòng Giáo Vụ ký)

2. Sinh viên Khóa  16,17 còn nợ trình của Năm thứ 1,2,3

3.Sinh viên Khóa 15, 16, 17 (Không có quyết định ngừng học) muốn quay trở lại Trường để trả nợ và bảo vệ luận văn.

Thời gian học bắt đầu Từ tháng 11/2016.

Lưu ý: Tất cả các môn Tiếng Anh, sinh viên lên các Khoa Tiếng Anh đăng ký trực tiếp.

 

 

 Nơi nhận :

-          PHT. GS.,TS. Vũ Văn Hóa.

-          Phòng CTSV.

-          TTTT.

-          TTTH.

-          Các Khoa.

-          Lưu GV.


KT. Trưởng Phòng Giáo Vụ

Phó Trưởng Phòng

 

 

  

TS. Lê Anh Sắc

 

 

  • tags