Điểm thi tự luận các học phần Khoa Quản lý kinh doanh
Tiếng Việt

Khoa Quản lý Kinh doanh

Điểm thi tự luận các học phần Khoa Quản lý kinh doanh

09:47 - 29-05-2020

Điểm thi Văn hóa doanh nghiệp Khóa 22 ngành Quản lý xem tại đây

Điểm thi lại Định mức kinh tế kỹ thuật Khóa 21 ngành Quản lý xem tại đây

Điểm thi lại Tiền lương tiền công Khóa 21 ngành Quản lý xem tại đây

Điểm thi Kế hoạch hóa lao động Khóa 21 ngành Quản lý nhà nước xem tại đây

Điểm thi Tổ chức lao động Khóa 21 ngành Quản lý xem tại đây

  • tags