Thông báo v/v tổ chức học lại, thi lại cho sinh viên thuộc diện tạm dừng học theo quyết định số 744/QĐ-CTSV
Tiếng Việt

Thông báo chung