Tiếng Trung
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Tiếng Trung

14:16 - 27-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG
TIẾNG TRUNG KINH DOANH

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của chương trình này nhằm đào tạo những chuyên gia thành thạo tiếng Trung kinh doanh, bao gồm 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Có khả năng đảm nhiệm những việc sau:

- Biên, phiên dịch Tiếng Trung kinh doanh
- Trợ lý giám đốc về quan hệ đối ngoại với khách hàng sử dụng tiếng Trung
- Hướng dẫn du lịch bằng Tiếng Trung

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ÐVHT
I. Kiến thức giáo dục đại cương21
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (I, II)6
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
4. Giáo dục thể chất6
5. Giáo dục quốc phòng3
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp159
1. Tiếng Trung kinh doanh144
2. Thực tập và Luận văn tốt nghiệp (Viết bằng Tiếng Trung)15
  • tags