Tài chính
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Tài chính

16:24 - 27-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia tài chính, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi lĩnh vực hoạt động tài chính - tiền tệ, đặc biệt chuyên sâu về Tài chính công và Tài chính doanh nghiệp, thành thạo công tác kế toán và kiểm toán, sử dụng được công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Phụ trách Tài chính - Kế toán của một doanh nghiệp, một đơn vị sự nghiệp, một xí nghiệp công ích, một đơn vị kế toán công.
- Xử lý các nghiệp vụ về tài chính, tiền tệ, tín dụng, thanh toán trong các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng thương mại.
- Thẩm định Báo cáo tài chính của doanh nghiệp; thẩm định và quản lý tài chính các dự án đầu tư.
- Nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách về tài chính.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 Số Tín chỉ
I- Kiến thức giáo dục đại cương  12
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
3. Giáo dục thể chất4  
4. Giáo dục quốc phòng4  
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  108
a- Kiến thức cơ sở 12 
1. Kinh tế học Mác-Lênin4  
2. Thống kê học2  
3. Luật kinh tế (I,II,III)6  
b- Kiến thức ngành 52 
1. Tài chính học2  
2. Toán tài chính2  
 Tài chính công   
3. Tài chính công2  
4. Ngân sách Nhà nước4  
5. Kho bạc Nhà nước – Kế toán KBNN2  
6. Thuế - Kế toán thuế6  
7. Quản lý dự án2  
8. Thẩm định và quản lý tài chính Dự án đầu tư2  
9. Tài chính Đơn vị sự nghiệp2  
• Tài chính doanh nghiệp   
10. Tài chính doanh nghiệp – Báo cáo tài chính4  
11. Nguyên lý kế toán – Kế toán doanh nghiệp4  
12. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh2  
13. Bảo hiểm2  
14. Ngân hàng thương mại4  
• Thị trường tài chính   
15. Thị trường tài chính2  
16. Phân tích và đầu tư chứng khoán2  
• Kế toán – Kiểm toán   
17. Luật kế toán và chuẩn mực kế toán2  
18. Luật kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán2  
19. Thực hành Kế toán trên máy2  
• Tài chính quốc tế   
20. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2  
c- Kiến thức bổ trợ 40 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính14  
2. Ngoại ngữ (Tiếng Anh cơ sở)24  
3. Kỹ năng văn bản, thuyết trình, đàm phán2  
d- Ôn thi. Thi tốt nghiệp 4 
Tổng cộng120
  • tags