Kỹ thuật Cơ - Điện tử
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

14:23 - 27-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CAO ĐẲNG CƠ - ĐIỆN TỬ


 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Cơ điện tử (Mechatronics) là một ngành kỹ thuật - công nghệ mang tính chất liên ngành (Cơ khí, Tin học, Điện tử và Tự động hóa) có phạm vi nghiên cứu và ứng dụng rất rộng. Chương trình đào tạo Cao đẳng kỹ thuật Cơ điện tử của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tập trung đào tạo về Cơ điện tử trong chế tạo máy.

Sinh viên ra trường có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hay kinh doanh thương mại, dịch vụ về các sản phẩm cơ điện tử, hoặc tự mình thành lập doanh nghiệp để kinh doanh các sản phẩm này. Họ cũng có khả năng công tác trong các công ty kinh doanh sản phẩm tin học và làm công tác giảng dạy trong các trường đào tạo công nhân kỹ thuật.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ÐVHT
I. Kiến thức giáo dục đại cương21
1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin (I, II)6
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
4. Giáo dục thể chất6
5. Giáo dục quốc phòng3
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp159
a. Kiến thức cơ sở57
1. Toán cao cấp (I, II, III, IV)9
2. Vật lý (I, II)6
3. Tin học cơ sở6
4. Vẽ kỹ thuật3
5. Cơ học kỹ thuật6
6. Cơ khí đại cương3
7. Vật liệu học3
8. Sức bền vật liệu6
9. Thuỷ khí kỹ thuật3
10. Nguyên lý và Chi tiết máy6
11. Điện kỹ thuật3
12. Nhiệt kỹ thuật3
b. Kiến thức ngành48
1. Dung sai và đo lường cơ khí (thí nghiệm)3
2. Cơ sở MATLAB và SIMULINK (thực hành)3
3. Ngôn ngữ C và C++ (thực hành)3
4. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán3
5. CAD3
6. Điện tử kỹ thuật3
7. Máy điện và Khí cụ điện3
8. Truyền động điện và Điện tử công suất3
9. Chế tạo phôi3
10. Công nghệ chế tạo máy6
11. Kỹ thuật an toàn và môi trường3
12. Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt3
13. Máy công cụ và Máy CNC6
14. Đồ án công nghệ chế tạo máy3
c. Thực tập27
1. Thực tập cơ khí và điện tử (18 tuần)18
2. Thực tập kỹ thuật (9 tuần)9
d. Kiến thức bổ trợ12
Tiếng Anh 
đ. Thực tập cuối khóa. Thi tốt nghiệp.15
Tổng cộng180

 

  • tags