Kinh doanh Thương mại
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Kinh doanh Thương mại

16:31 - 27-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CAO ĐẲNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Kinh doanh thương mại, có kiến thức và nghiệp vụ kinh doanh thương mại ở thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế, sử dụng công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Chương trình này đặc biệt thích hợp đối với những người đang hoặc sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc một doanh nghiệp thương mại.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:

-   Tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh thương mại của một công ty, một cửa hàng.
-   Tự mình thành lập một doanh nghiệp thương mại.
-   Đảm nhiệm một chức trách chuyên môn ở các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 Số ĐVHT
I- Kiến thức giáo dục đại cương  12
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
3. Giáo dục thể chất4  
4. Giáo dục quốc phòng4  
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  108
a- Kiến thức cơ sở 12 
1. Kinh tế học Mác-Lênin4  
3. Thống kê học2  
3. Luật kinh tế (I, II, III)6  
b- Kiến thức ngành 54 
 Thương mại nói chung 
1. Thương mại2  
2. Thương phẩm học. Quản lý chất lượng hàng hóa2  
3. Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối2  
4. Marketing căn bản2  
5. Thương mại điện tử2  
 Thương mại quốc tế 
6. Thương mại quốc tế2  
7. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu4  
8. Bảo hiểm2  
9. Thị trường thế giới2  
10. WTO và các thoả ước về thương mại, đầu tư2  
11. ASEAN và các thoả ước về thương mại, đầu tư2  
12. Nghiệp vụ giao nhận và kho vận trong Thương mại quốc tế4  
 Marketing 
13. Marketing căn bản2  
14. Quản trị Marketing2  
15. Marketing thương mại quốc tế2  
 Tài chính và Kế toán của doanh nghiệp thương mại 
16. Tài chính của doanh nghiệp thương mại – Báo cáo tài chính2  
17. Nguyên lý kế toán. Kế toán thương mại và dịch vụ. Kế toán doanh nghiệp4  
18. Thực hành Kế toán trên máy2  
19. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh2  
20. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2  
 Quản lý doanh nghiệp thương mại 
21. Chiến lược kinh doanh thương mại2  
22. Quản lý rủi ro trong kinh doanh thương mại2  
23. Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại2  
24. Nghề giám đốc2  
c- Kiến thức bổ trợ 38 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính14  
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh cơ sở)24  
d- Ôn tập. Thi tốt nghiệp 4 
Tổng cộng120
  • tags