Kế toán - Kiểm toán
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Kế toán - Kiểm toán

14:45 - 27-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CAO ĐẲNG KIỂM TOÁN - KẾ TOÁN

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia kế toán - kiểm toán, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi lĩnh vực kế toán - kiểm toán và các lĩnh vực tài chính có liên quan, có khả năng tổ chức công tác kế toán, kiểm toán và đảm nhiệm vai trò Kế toán trưởng (hoặc Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ) trong các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sản xuất kinh doanh cũng như các đơn vị kế toán công, sử dụng được công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 Số Tín chỉ
I. Kiến thức giáo dục đại cương  12
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
3. Giáo dục thể chất4  
4. Giáo dục quốc phòng4  
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  108
a. Kiến thức cơ sở 10 
1. Kinh tế học Mác - Lênin4  
2. Thống kê học2  
3. Luật kinh tế (I, II)4  
b. Kiến thức ngành 54 
• Tài chính   
1. Tài chính học2  
2. Tài chính công2  
3. Tài chính doanh nghiệp - Báo cáo tài chính4  
4. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh2  
5. Thị trường tài chính2  
6. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2  
7. Toán tài chính2  
• Kế toán   
8. Nguyên lý kế toán2  
9. Luật kế toán và chuẩn mực kế toán2  
10. Kế toán công4  
11. Thuế - Kế toán thuế2  
12. Kế toán doanh nghiệp4  
13. Kế toán sản xuất4  
14. Kế toán thương mại, dịch vụ4  
15. Nghiệp vụ ngân hàng - Kế toán ngân hàng4  
16. Kế toán quản trị2  
17. Thực hành kế toán trên máy2  
18. Tổ chức công tác kế toán - Tổ chức bộ máy kế toán2  
• Kiểm toán   
19. Luật kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán2  
20. Kiểm toán căn bản2  
21. Kiểm toán Báo cáo tài chính2  
c- Kiến thức bổ trợ 40 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính14  
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh cơ sở)24  
3. Kỹ năng văn bản, thuyết trình, đàm phán2  
d- Ôn tập. Thi tốt nghiệp 4 
Tổng cộng120
  • tags