Cử nhân Quản lý kinh doanh
Tiếng Việt

Đại học tại chức

Cử nhân Quản lý kinh doanh

10:54 - 27-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN QUẢN LÝ KINH DOANH 

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia quản lý kinh doanh, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp (chỉ trừ lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ), sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Chương trình này đặc biệt thích hợp đối với những người đang hoặc sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc một doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Quản lý các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, hoặc một bộ phận kinh doanh, một chức năng quản lý của doanh nghiệp (Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhân sự; …).
- Tuỳ theo mức độ trưởng thành trong công tác, có thể đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của một doanh nghiệp.
- Tự mình thành lập doanh nghiệp và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ĐVHT
I- Kiến thức giáo dục đại cương9
1. Triết học Mác-Lênin3
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp171
a- Kiến thức cơ sở30
1. Kinh tế học Mác-Lênin6
2. Kinh tế học vi mô, vĩ mô6
3. Thống kê học3
4. Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới6
5. Luật kinh tế (I, II, III)9
b- Kiến thức ngành81
• Thương mại 
1. Thương mại3
2. Thương mại quốc tế3
3. Marketing căn bản3
• Tài chính và kế toán 
4. Lý thuyết tiền tệ và tài chính3
5. Tài chính doanh nghiệp3
6. Thuế3
7. Bảo hiểm3
8. Nguyên lý kế toán. Kế toán doanh nghiệp3
9. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế3
10. Toán tài chính3
• Quản lý 
11. Khoa học quản lý3
12. Tổ chức bộ máy quản lý3
13. Quản lý nhân lực3
14. Chiến lược kinh doanh3
15. Quản lý dự án3
16. Thẩm định và quản lý tài chính Dự án đầu tư3
17. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh3
18.Quản lý công nghệ3
19. Quản lý chất lượng3
20. Quản lý sản xuất và tác nghiệp3
21. Quản lý rủi ro3
22. Kế hoạch hóa các hoạt động của doanh nghiệp3
23. Tâm lý kinh doanh3
24. Nghề giám đốc3
25. Khởi sự kinh doanh3
26. Văn hoá doanh nghiệp3
27. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán3
c- Kiến thức bổ trợ45
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính21
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)24
d- Ôn tập. Thi tốt nghiệp15
Tổng cộng180
  • tags