Cử nhân Kinh doanh Du lịch
Tiếng Việt

Đại học tại chức

Cử nhân Kinh doanh Du lịch

10:13 - 27-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CỬ NHÂN KINH DOANH DU LỊCH

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia kinh doanh du lịch, có hiểu biết sâu về đất nước và văn hoá Việt Nam, có kiến thức và nghiệp vụ quản lý kinh doanh du lịch, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Trực tiếp làm hướng dẫn viên du lịch, quản lý hướng dẫn viên du lịch
- Quản lý kinh doanh lữ hành
- Quản lý kinh doanh khách sạn
- Quản lý kinh doanh nhà hàng
- Quản lý tài chính và kế toán của doanh nghiệp du lịch
- Quản lý một khu du lịch, một điểm du lịch, một công ty du lịch
- Tự mình thành lập doanh nghiệp để kinh doanh du lịch. 

 B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ĐVHT
I- Kiến thức giáo dục đại cương18
1. Triết học Mác-Lênin3
2. Kinh tế học Mác-Lênin6
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
5. Thống kê học3
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp162
a- Kiến thức ngành90
• Kinh doanh du lịch 
1. Tổng quan về du lịch3
2. Kinh doanh du lịch3
3. Kinh doanh lữ hành3
4. Kinh doanh khách sạn3
5. Kinh doanh nhà hàng3
6. Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch3
7. Tâm lý kinh doanh du lịch3
8. Marketing du lịch3
9. Thương mại điện tử3
10. Bảo hiểm du lịch3
11. Luật kinh tế và luật du lịch (I, II, III)3
12. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán3
13. Thực tập (6 tuần)6
• Việt Nam học 
14. Lịch sử Việt Nam3
15. Kinh tế Việt Nam6
16. Địa lý Việt Nam (địa lý tự nhiên, kinh tế và du lịch)6
17. Cơ sở văn hóa Việt Nam3
18. Văn học Việt Nam3
19. Các dân tộc Việt Nam3
• Quản lý doanh nghiệp du lịch 
20. Khoa học quản lý3
21. Quản lý nhân lực3
22. Tài chính của doanh nghiệp du lịch3
23. Nguyên lý kế toán. Kế toán thương mại-dịch vụ3
24. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế3
25. Nghề giám đốc3
c- Kiến thức bổ trợ57
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính21
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)36
d- Ôn tập. Thi tốt nghiệp15
Tổng cộng180
  • tags