Công nghệ Thông tin
Tiếng Việt

Cao đẳng chính quy

Công nghệ Thông tin

14:28 - 27-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia công nghệ phần mềm tin học, sử dụng được tiếng Anh (trình độ B) trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng quản lý và vận hành mạng máy vi tính của cơ quan/ doanh nghiệp, thiết kế và cài đặt các phần mềm quản lý, tổ chức xử lý các thông tin trong lĩnh vực kế toán, ngân hàng, thương mại điện tử, v.v…

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 Số Tín chỉSố tiết lên lớp
I. Kiến thức giáo dục đại cương  16 
1. Triết học Mác - Lê nin (I, II)4   
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh2   
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2   
4. Giáo dục thể chất4   
5. Giáo dục quốc phòng4   
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  104 
a. Kiến thức ngành 76  
• Tin học văn phòng    
1. Những khái niệm cơ bản, Windows, Word và Powerpoint2  45
2. Bảng tính điện tử Excel và cơ sở dữ liệu trong Excel4  90
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu, các chuẩn và quản trị cơ sở dữ liệu trong Access4  90
4. Project, Web và NetWord4  90
• Tin học cơ bản    
5. Toán rời rạc (phần tập hợp, tổ hợp và logic mệnh đề)2  30
6. Toán rời rạc (phần lý thuyết đồ thị)2  30
7.Cấu trúc dữ liệu (3) + Giải thuật (3)4  60
8. Kiến trúc máy tính2  30
• Ngôn ngữ lập trình    
9. Lập trình cấu trúc2  45
10. Lập trình trực quan cơ sở và nâng cao4  90
11. Đồ án phần mềm VB2  45
12. Lập trình Assembler2  45
13. Lập trình Java cơ sở2  45
14. Đồ án phần mềm Java2  45
15. Lập trình C++ cơ sở2  45
16. Đồ án phần mềm C++2  45
17. Lập trình hướng đối tượng2  45
18. Công nghệ Java cho di động2  45
19. Đồ án phần mềm điện toán cho di động2  45
• Thiết kế phần mềm    
20. Phân tích và thiết kế hệ thống2  30
21. Cơ sở dữ liệu quan hệ2  30
22. Kỹ nghệ phần mềm2  30
23. Trí tuệ nhân tạo2  30
24. Quản trị cơ sở dữ liệu2  30
25. Đồ án phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu2  30
26. Xây dựng hệ thống thông tin2  30
• Thiết kế Web    
27. ASP/Javascript/PHP/VB Script2  45
28. Các kỹ thuật thiết kế Web2  45
29. Đồ án phần mềm Web2  45
30. Đồ hoạ máy tính2  45
• Hệ điều hành mạng    
31. Mạng máy tính2  30
32. Hệ điều hành Unix2  45
33. Quản trị mạng2  30
b. Kiến thức bổ trợ 24  
Ngoại ngữ (tiếng Anh cơ sở)24   
c. Ôn tập. Thi tốt nghiệp 4  
Tổng cộng:120
  • tags