Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Ban Giám Hiệu
Tiếng Việt

Phòng Tổ chức cán bộ