KHOA THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO
Tiếng Việt

Khoa Thương mại

KHOA THƯƠNG MẠI THÔNG BÁO

14:30 - 27-03-2018

Do việc giảng dạy 1 số môn học có sự thay đổi nên:

- Môn Thị trường Thế giới, Quản lý rủi ro trong TMQT và Bảo hiểm trong TMQT sẽ được chuyển sang dạy ở Học kỳ I (2018-2019) . Những sinh viên nào phải học lại những môn học trên thì đầu Tháng 8/2018 liên hệ về Văn phòng Khoa Thương Mại (A403) để biết lịch học cụ thể

- Môn Marketing căn bản, Tổ chức và Quản lý Kho và Chiến lược Kinh doanh của Doanh nghiệp Thương mại sẽ được dạy ở 8 tuần cuối của Học kỳ II (2017-2018). Vậy những sinh viên nào phải học lại những môn học trên thì khẩn trương liên hệ về Văn phòng Khoa Thương Mại (A403) để đăng ký học lại. Thời gian học bắt đầu từ tuần 02/4/2018

  • tags