Cử nhân Tài chính
Tiếng Việt

Đại học tại chức

Cử nhân Tài chính

10:04 - 26-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN TÀI CHÍNH  

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia tài chính, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi lĩnh vực hoạt động tài chính - tiền tệ, đặc biệt chuyên sâu về Tài chính công và Tài chính doanh nghiệp, thành thạo công tác kế toán và kiểm toán, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
-Phụ trách Tài chính - Kế toán của một doanh nghiệp, một đơn vị sự nghiệp, một xí nghiệp công ích, một đơn vị kế toán công.
-Xử lý các nghiệp vụ về tài chính, tiền tệ, tín dụng, thanh toán trong các cơ quan Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng thương mại.
-Thẩm định Báo cáo tài chính của doanh nghiệp; thẩm định và quản lý tài chính các dự án đầu tư.
-Nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách về tài chính.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ĐVHT
I- Kiến thức giáo dục đại cương9
1. Triết học Mác-Lênin3
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp171
a- Kiến thức cơ sở27
1. Kinh tế học Mác-Lênin6
2. Kinh tế học vi mô, vĩ mô6
3. Thống kê học3
4. Khoa học quản lý3
5. Luật kinh tế (I, II, III)9
b- Kiến thức ngành84
1. Lý thuyết tiền tệ và tài chính3
2. Nguyên lý kế toán3
3. Tài chính công3
4. Thuế6
5. Ngân sách Nhà nước3
6. Kho bạc Nhà nước3
7. Kế toán công3
8. Tài chính các đơn vị sự nghiệp3
9. Tài chính doanh nghiệp6
10. Kế toán doanh nghiệp3
11. Kế toán quản trị3
12. Thẩm định Báo cáo tài chính của doanh nghiệp6
13. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh3
14. Định giá tài sản3
15. Quản lý dự án3
16. Thẩm định và quản lý tài chính Dự án đầu tư3
17. Thị trường tài chính3
18. Chứng khoán3
18. Chứng khoán3
19. Bảo hiểm3
21. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế3
22. Kiểm toán căn bản3
23. Kế toán máy3
24. Toán tài chính3
25. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán3
c- Kiến thức bổ trợ45
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính21
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)24
d- Ôn tập. Thi tốt nghiệp15
Tổng cộng180

  • tags