Cử nhân Ngân hàng
Tiếng Việt

Đại học tại chức

Cử nhân Ngân hàng

09:57 - 26-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN NGÂN HÀNG

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia ngân hàng, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi quan hệ tài chính tiền tệ của các doanh nghiệp với Ngân hàng, đặc biệt chuyên sâu về các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
     Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Đảm nhiệm nghiệp vụ kế toán và thanh toán của ngân hàng thương mại.
- Thực thi chức năng tín dụng của ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác.
- Tuỳ theo mức độ trưởng thành trong công tác, có thể đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của một chi nhánh, một phòng giao dịch của ngân hàng thương mại.
- Trong trường hợp công tác ngoài ngành ngân hàng, có thể phụ trách Tài chính - Kế toán của một cơ quan/ doanh nghiệp.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ÐVHT
I- Kiến thức giáo dục đại cương9
1. Triết học Mác-Lênin3
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp171
a- Kiến thức cơ sở27
1. Kinh tế học Mác-Lênin6
2. Kinh tế học vi mô, vĩ mô6
3. Thống kê học3
4. Khoa học quản lý3
5. Luật kinh tế (I, II, III)9
b- Kiến thức ngành84
1. Lý thuyết tiền tệ và tài chính3
2. Nguyên lý kế toán3
3. Thuế3
4. Bảo hiểm3
5. Chứng khoán3
6. Tài chính doanh nghiệp6
7. Kế toán doanh nghiệp3
8. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh3
9. Toán tài chính3
10. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán3
11. Tài chính quốc tế3
12. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế3
13. Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương3
14. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại6
15. Nghiệp vụ kế toán và thanh toán Ngân hàng thương mại6
16. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp6
17. Nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ3
18. Nguồn vốn Ngân hàng thương mại3
19. Quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại6
20. Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại6
21. Nghiệp vụ ngân hàng trên máy (Core Banking)6
c - Kiến thức bổ trợ45
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính21
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)24
d - Ôn tập. Thi tốt nghiệp15
Tổng cộng180

  • tags