Cử nhân Công nghệ thông tin
Tiếng Việt

Đại học tại chức

Cử nhân Công nghệ thông tin

10:05 - 26-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia công nghệ phần mềm tin học, sử dụng được tiếng Anh trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có khả năng quản lý và vận hành mạng máy vi tính của cơ quan/ doanh nghiệp, thiết kế và cài đặt các phần mềm quản lý, tổ chức xử lý các thông tin trong lĩnh vực kế toán, ngân hàng, thương mại điện tử, v.v… 

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ÐVHT
I. Kiến thức giáo dục đại cương12
1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin (I, II)6
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp168
a. Kiến thức ngành114
1. Những khái niệm cơ bản, Windows, Internet, Email3
2. Winword, Powerpoint6
3. Excel cơ sở và nâng cao6
4. Access cơ sở và nâng cao6
5. Toán rời rạc (phần tập hợp, tổ hợp và logic mệnh đề3
6. Toán rời rạc (phần lý thuyết đồ thị)3
7. Cấu trúc dữ liệu (3) + Giải thuật (3)6
8. Kiến trúc máy tính3
9. Kỹ thuật lắp ráp, cài đặt và sửa chữa máy tính6
10. Phân tích và thiết kế hệ thống3
11. Cơ sở dữ liệu quan hệ6
12. Mạng máy tính6
13. Hệ điều hành Unix3
14. Lập trình cấu trúc6
15. Lập trình trực quan cơ sở và nâng cao6
16. Lập trình hợp ngữ3
17. Trí tuệ nhân tạo3
18. Đồ hoạ máy tính3
19. Lập trình Java cơ sở3
20. Lập trình C++ cơ sở3
21. Quản trị mạng3
22. Kỹ nghệ phần mềm6
23. ASP/Javascript/PHP/VB Script6
24. Lập trình OOP3
25. Quản trị cơ sở dữ liệu3
26. Các kỹ thuật thiết kế Web3
27. Xây dựng hệ thống thông tin3
c. Kiến thức bổ trợ39
Ngoại ngữ (tiếng Anh) 
d. Thực tập cuối khoá và Đồ án tốt nghiệp15
Tổng cộng:180

  • tags