Quyết định thành lập Ban tổ chức giải các môn thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11
Tiếng Việt

Hoạt động sinh viên

Quyết định thành lập Ban tổ chức giải các môn thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11

10:50 - 26-10-2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CN HÀ NỘI———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Số: 455 /QĐ - BGH

         Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018 


HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 

- Căn cứ quyết định số 405/TTg ngày 15/06/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và Quyết định số 750/QĐ- TTg, ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên trường thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã được hội đồng lần thứ XI ngày 27/06/2009 thông qua;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội thể thao ĐH & CN Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2018;

- Theo đề nghị của ông Chủ tịch Hội Thể thao ĐH và CN trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức giải các môn thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 và chào mừng năm học mới 2018- 2019 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức và điều hành giải theo Điều lệ, đảm bảo khách quan, an toàn và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị và các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 chiểu Quyết định thi hành.

 

 K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

        Nơi nhận:

- Như Điều 3;                                                                                             ( Đã ký)

- BGH {để báo cáo};

- Lưu VP; Hội Thể thao trường.                                             

  PGS. TS. Hà Đức Trụ

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

GIẢI CÁC MÔN THỂ THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO

VIỆT NAM  20-11 VÀ NĂM HỌC 2018- 2019

 ( Kèm theo Quyết định số: 455 /QĐ – BGH ngày 23 tháng 10 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ BTC

Chức vụ Hội TT

1

PGS.TS Hà Đức Trụ

Phó Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Ông Nghiêm Xuân Thúc

Trưởng khoa GDTC

Phó trưởng ban

Chủ tịch Hội

3

Bà Vũ Thị Thảo

Phó phòng TC- KT

Ủy viên

 

4

Ông Trần Hữu Hạnh

Bí thư Đoàn trường

Phó trưởng ban

Phó chủ tịch Hội

5

Ông Nguyễn Đình Đức

Phó trưởng phòng CTSV

Phó trưởng ban

Phó chủ tịch Hội

6

Ông Nguyễn Trọng Hải

Phó trưởng Khoa GDTC

Ủy viên

Thư ký Hội

7

Ông Nguyễn Quang Vĩnh

Chủ tịch
Hội sinh viên trường

Ủy viên

Ủy viên

8

Ông Nguyễn Hữu Chiến

Phó chủ tịch
Công đoàn trường

Ủy viên

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Quang Lâm

Trưởng phòng
quản trị B

Ủy viên

Ủy viên

10

Bà Vũ Thị Hải Yến

PCN Khoa GDTC

Ủy viên

Ủy viên

11

Ông Đỗ Tự Lập

PCN KhoaGDTC

Ủy viên

Ủy viên

12

Ông Nguyễn Văn Long

Phó giám đốc
TT Truyền thông

Ủy viên

Ủy viên

13

Ông Nguyễn Trung Hiếu

Phó phòng Quản trị A

Ủy viên

Ủy viên

14

Ồng Nguyễn Đăng Tân

Phòng CTSV

Ủy viên

 

15

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn

Phòng CTSV

Ủy viên

 

16

Ông Nguyễn Cao Sầm

Phòng CTSV

Ủy viên

 

17

Ông Bùi Văn Phúc

Phòng CTSV

Ủy viên

 

18

Ông Phạm Thành Sơn

Phòng CTSV

Ủy viên

 

19

Ông Vũ Đức Tâm

Khoa ĐHLT

Ủy viên

 

20

Ông Lê Xuân Tuấn

TTHT QT

Ủy viên

 

21

Ô ng Chu Tiến Cường

GĐ PKĐKPA

Ủy viên

 

 Danh sách trên có 21 người

  • tags