Khoa Kinh tế- Thông báo học lại học kỳ 1, năm học 2019-2020
Tiếng Việt

Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế- Thông báo học lại học kỳ 1, năm học 2019-2020

16:40 - 26-08-2019

Sinh viên Tải File để xem hướng dẫn đăng ký học lại các môn Kinh tế học Mác - Lênin (4TC), Kinh tế vi mô - vĩ mô (4TC), Kinh tế vi mô - vĩ mô (2TC), Thống kê học (2TC), Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới (4TC)

  • tags