Cử nhân Quản lý Nhà nước
Tiếng Việt

Cử nhân Quản lý Nhà nước

14:05 - 25-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Quản lý nhà nước, có kiến thức về luật pháp và các chính sách quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của xã hội, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Sinh viên ra trường có thể đảm nhiệm công việc ở vị trí cán sự/ chuyên viên thuộc các cơ quan công quyền, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể hoặc các doanh nghiệp

Đào tạo cử nhân chuyên ngành quản lý nhà nước có năng lực làm việc, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo trong quá trình Đảng và nhà nước phát triển theo định hướng đã đề ra, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với Tổ quốc, nhiệt tình công việc, gắn bó với nghề nghiệp, trung thực và mẫn cán trong công việc được giao

Nội dung chương trình 

Tên học phầnSố Tín chỉ
I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG20
1. Triết học Mác - Lênin2
2. Kinh tế học Mác - Lênin4
3. Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam2
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh2
5. Giáo dục thể chất4
6. Giáo dục quốc phòng4
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP140
a- Kiến thức cơ sở8
7. Chính trị học2
8. Xã hội học2
9. Thống kê học2
10. Khoa học quản lý2
b- Kiến thức ngành52
11. Pháp luật6
12. Quản lý công2
13. Lịch sử hành chính Việt Nam2
14. Hành chính so sánh2
15. Nguyên tắc thủ tục hành chính2
16. Kỹ năng giao tiếp hành chính2
17. Kỹ năng soạn thảo văn bản, ban hành và quản lý văn bản2
18. Tổ chức bộ máy văn phòng2
19. Văn hóa công sở và Đạo đức công vụ2
20. Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức2
21. Thanh tra và giải quyết khiếu nại HC2
22. Phân tích chính sách2
23. Quản lý nhà nước về kinh tế vĩ mô2
24. Quản lý nhà nước về tài chính2
25. Quản lý nhà nước về thương mại2
26. Quản lý nhà nước về đầu tư2
27. Quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại2
28. Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn2
29. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường2
30. Quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo2
31. Quản lý nhà nước về VH-GD-Y tế2
32. Quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng2
33. Quan hệ với các Tổ chức phi chính phủ2
34. Quản lý dự án2
c- Kiến thức chuyên ngành (Chọn 2 trong 3 chuyên ngành sau đây)16
* Chuyên ngành Thư ký, trợ lý hành chính8
35. Thủ tục hành chính văn phòng2
36. Nghiệp vụ văn thư2
37. Nghiệp vụ lưu trữ2
38. Nghiệp vụ lễ tân2
* Chuyên ngành tổ chức và nhân sự8
39. Tổ chức bộ máy quản lý2
40. Tổ chức lao động2
41. Định mức lao động2
42. Kế hoạch hóa lao động2
* Chuyên ngành tài chính công8
43. Ngân sách nhà nước2
44. Kho bạc nhà nước2
45. Kế toán công2
46. Kế toán máy2
III. KIẾN THỨC BỔ TRỢ54
47. Kỹ năng sử dụng máy tính16
48. Ngoại ngữ (Tiếng Anh)40
đ- Thực tập cuối khóa và luận văn tốt nghiệp10
Thực tập cuối khóa4
Luận văn tốt nghiệp6
Tổng cộng 44/48 môn học160
  • tags