Cử nhân Thương mại
Tiếng Việt

Cử nhân Thương mại

09:18 - 25-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Kinh doanh thương mại, có kiến thức và nghiệp vụ kinh doanh thương mại ở thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Chương trình này đặc biệt thích hợp đối với những người đang hoặc sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc một doanh nghiệp thương mại.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
-   Tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh thương mại ở các công ty trong nước, các công ty liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, .v.v…
-   Tự mình thành lập một doanh nghiệp thương mại.
-   Đảm nhiệm một chức trách chuyên môn ở các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại hoặc các cơ quan đại diện thương mại ở nước ngoài.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tên học phầnSố Tín chỉ
I- Kiến thức giáo dục đại cương  16
1. Triết học Mác-Lênin4  
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
4. Giáo dục thể chất4  
5. Giáo dục quốc phòng4  
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  144 
a- Kiến thức cơ sở 22 
1. Kinh tế học Mác-Lênin4  
2. Kinh tế học vi mô, vĩ mô4  
3. Khoa học quản lý2  
4. Thống kê học2  
5. Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới4  
6. Luật kinh tế (I, II, III)6  
b- Kiến thức ngành 58 
• Thương mại nói chung
1. Thương mại2  
2. Thương phẩm học. Quản lý chất lượng hàng hóa2  
3. Tổ chức và quản lý kho2  
4. Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối2  
5. Thương mại điện tử2  
• Thương mại quốc tế
6. Thương mại quốc tế2  
7. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu4  
8. Hải quan2  
9. Bảo hiểm2  

10. Thị trường thế giới

  
11. WTO và các thoả ước về thương mại, đầu tư  
12. ASEAN và các thoả ước về thương mại, đầu tư  
13. Nghiệp vụ giao nhận và kho vận trong Thương mại quốc tế  
• Marketing
14. Marketing căn bản2  
15. Nghiên cứu Marketing  
16. Quản trị Marketing  
17. Marketing thương mại quốc tế  
• Tài chính và Kế toán của doanh nghiệp thương mại   
18. Tài chính của doanh nghiệp thương mại - Báo cáo tài chính  
19. Nguyên lý kế toán. Kế toán thương mại và dịch vụ. Kế toán doanh nghiệp  
20. Thực hành kế toán máy  
21. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh  
22. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế  
• Quản lý doanh nghiệp thương mại   
23. Chiến lược kinh doanh thương mại  
24. Quản lý rủi ro trong kinh doanh thương mại  
25. Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại  
26. Nghề giám đốc  
c- Kiến thức bổ trợ 54 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính14  
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)40  
d- Thực tập cuối khoá và Luận văn tốt nghiệp 10 
TỔNG CỘNG160

 

  • tags