Cử nhân Quản lý kinh doanh
Tiếng Việt

Cử nhân Quản lý kinh doanh

13:41 - 25-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN QUẢN LÝ KINH DOANH 

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia quản lý kinh doanh, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi lĩnh vực hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp (chỉ trừ lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ), sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Chương trình này đặc biệt thích hợp đối với những người đang hoặc sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc một doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
-     Quản lý các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, hoặc một bộ phận kinh doanh, một chức năng quản lý của doanh nghiệp (Giám đốc sản xuất, Giám đốc nhân sự; …).
-     Tuỳ theo mức độ trưởng thành trong công tác, có thể đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của một doanh nghiệp.
-     Tự mình thành lập doanh nghiệp và bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tên học phầnSố Tín chỉ
I- Kiến thức giáo dục đại cương  16
1. Triết học Mác-Lênin4  
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
4. Giáo dục thể chất4  
5. Giáo dục quốc phòng4  
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  144
a- Kiến thức cơ sở 22 
1. Kinh tế học Mác-Lênin4  
2. Kinh tế học vi mô, vĩ mô4  
3. Khoa học quản lý2  
4. Thống kê học2  
5. Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới4  
6. Luật kinh tế (I, II, III)6  
b- Kiến thức ngành 46 
• Thương mại   
1. Thương mại2  
2. Thương mại quốc tế2  
3. Marketing căn bản2  
• Tài chính và kế toán   
4. Tài chính học2  
5. Tài chính doanh nghiệp - Báo cáo tài chính2  
6. Thuế2  
7. Bảo hiểm2  
8. Nguyên lý kế toán. Kế toán doanh nghiệp2  
9. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh2  
10. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2  
11. Toán tài chính2  
• Quản lý   
12. Tổ chức bộ máy quản lý2  
13. Quản lý nhân lực2  
14. Chiến lược kinh doanh2  
15. Quản lý dự án2  
16. Thẩm định và quản lý tài chính Dự án đầu tư2  
17. Quản lý chuỗi cung ứng2  
18. Quản lý rủi ro2  
19. Tâm lý kinh doanh2  
20. Nghề giám đốc2  
21. Khởi sự kinh doanh2  
22. Văn hoá doanh nghiệp - Doanh nghiệp xã hội2  
23. Các kỹ năng quản lý hiệu quả2  
c- Kiến thức chuyên ngành (tự chọn) 10 
- Sinh viên chọn 1 trong các chuyên ngành sau đây
- Ngoài 1 chuyên ngành tự chọn bắt buộc, sinh viên có thể đăng ký học thêm các chuyên ngành khác
• Chuyên ngành 1: "Quản lý sản xuất" 10 
1. Quản lý công nghệ2  
2. Quản lý chất lượng2  
3. Quản lý sản xuất và tác nghiệp2  
4. Định mức kinh tế - kỹ thuật2  
5. Kế hoạch hoá các hoạt động của doanh nghiệp2  
• Chuyên ngành 2: "Quản lý nhân lực" 10 
1. Tổ chức lao động một cách khoa học2  
2. Định mức lao động2  
3. Kế hoạch hoá lao động2  
4. Tiền lương, tiền công2  
5. Quan hệ lao động2  
• Chuyên ngành 3: "Kỹ năng quản lý" 10 
1. Ra quyết định và thực hiện quyết định2  
2. Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục2  
3. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả. 
Quản lý tính sáng tạo và đổi mới
2  
4. Tạo động lực làm việc. Đánh giá hiệu quả làm việc2  
5. Quản lý khủng hoảng2  
d- Kiến thức bổ trợ 56 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính14  
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)40  
3. Kỹ năng văn bản, thuyết trình, đàm phán2  
đ- Thực tập cuối khoá và Luận văn tốt nghiệp 10 

Tổng cộng

160

  • tags