Cử nhân Ngân hàng
Tiếng Việt

Cử nhân Ngân hàng

08:55 - 25-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CỬ NHÂN NGÂN HÀNG

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia ngân hàng, có kiến thức và nghiệp vụ về mốii quan hệ tài chính tiền tệ của các doanh nghiệp với Ngân hàng, đặc biệt chuyên sâu về các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
     Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
- Đảm nhiệm nghiệp vụ kế toán và thanh toán của ngân hàng thương mại.
- Thực thi chức năng tín dụng của ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác.
- Tuỳ theo mức độ trưởng thành trong công tác, có thể đảm nhiệm chức vụ chủ chốt của một chi nhánh, một phòng giao dịch của ngân hàng thương mại.
- Trong trường hợp công tác ngoài ngành ngân hàng, có thể phụ trách Tài chính - Kế toán của một cơ quan/doanh nghiệp.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tên học phầnSố Tín chỉ
I- Kiến thức giáo dục đại cương  16
1. Triết học Mác-Lênin4  
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh2  
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam2  
4. Giáo dục thể chất4  
5. Giáo dục quốc phòng4  
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  144
a- Kiến thức cơ sở 18 
1. Kinh tế học Mác-Lênin4  
2. Kinh tế học vi mô, vĩ mô4  
3. Thống kê học2  
4. Khoa học quản lý2  
5. Luật kinh tế (I, II, III)6  
b- Kiến thức ngành 52 
• Tài chính   
1. Tài chính học2  
2. Tài chính doanh nghiệp - Báo cáo tài chính4  
3. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh2  
4. Thuế2  
5. Bảo hiểm2  
6. Chứng khoán2  
7. Tài chính quốc tế2  
8. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2  
9. Toán tài chính2  
• Kế toán   
10. Nguyên lý kế toán - Luật kế toán2  
11. Kế toán doanh nghiệp4  
• Ngân hàng   
12. Ngân hàng trung ương2  
13. Ngân hàng thương mại4  
14. Nguồn vốn Ngân hàng thương mại2  
15. Quản trị ngân hàng thương mại6  
16. Phân tích hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại4  
17. Kế toán Ngân hàng thương mại2  
18. Marketing ngân hàng2  
19. Nghiệp vụ ngân hàng trên máy (Core Banking)4  
c- Kiến thức chuyên ngành
Sinh viên chọn 1 trong các chuyên ngành sau đây:
 8 
• Chuyên ngành 1: "Tín dụng” 8 
1. Nghiệp vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp4  
2. Dịch vụ của Ngân hàng với khách hàng cá nhân2  
3. Nghiệp vụ cho thuê tài chính2  
• Chuyên ngành 2: "Kế toán và thanh toán Ngân hàng thương mại" 8 
1. Nghiệp vụ kế toán và thanh toán Ngân hàng thương mại4  
2. Kiểm soát và kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại2  
3. Dịch vụ của Ngân hàng với khách hàng cá nhân2  
• Chuyên ngành 3: "Kinh doanh ngoại hối" 8 
1. Kinh doanh ngoại hối2  
2. Thanh toán quốc tế về xuất nhập khẩu4  
3. Các định chế tài chính quốc tế2  
d - Kiến thức bổ trợ 56 
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính14  
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)40  
3. Kỹ năng văn bản, thuyết trình, đàm phán2  
đ - Thực tập cuối khoá và Luận văn tốt nghiệp 10 
TỔNG CỘNG160
  • tags