Khoa Kinh tế -Kết quả thi lại và nâng điểm học phần Kinh tế chính trị Mác Lênin, ngày 18 và 21/6/2020 Khóa 24
Tiếng Việt

Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế -Kết quả thi lại và nâng điểm học phần Kinh tế chính trị Mác Lênin, ngày 18 và 21/6/2020 Khóa 24

17:53 - 25-06-2020

Sinh viên Tải file để xem điểm:

1. Điểm Thi ngày 18/06/2020 tải file tại đây

2. Điểm Thi ngày 21/06/2020 tải file tại đây

  • tags