Cử nhân Công nghệ thông tin
Tiếng Việt

Cử nhân Công nghệ thông tin

14:58 - 24-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gồm 2 Chuyên ngành:

- Chuyên ngành Kỹ nghệ phần mềm
- Chuyên ngành Tin học ứng dụng

Mục tiêu đào tạo của Chuyên ngành kỹ nghệ phần mềm là tự xây dựng được các chương trình ứng dụng; thiết kế, lắp đặt, quản trị được các mạng LAN trong xí nghiệp; khai thác được các chương trình ứng dụng đã có trong bộ Office và tham gia các dự án về Công nghệ thông tin.

Mục tiêu đào tạo của Chuyên ngành Tin học ứng dựng là khai thác và sử dụng một số chương trình ứng dụng trong bộ Office, các chương trình ứng dụng trong lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng, thương mại v.v... tự tổ chức và xây dựng được các cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực hoạt động của mình; quản trị được các mạng LAN trong xí nghiệp và tham gia các dự án về Công nghệ thông tin.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tên học phầnSố Tín chỉSố tiết lên lớp
I. Kiến thức giáo dục đại cương  16 
1. Triết học Mác - Lê nin4   
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh   
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam   
4. Giáo dục thể chất   
5. Giáo dục quốc phòng   
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  144 
a. Kiến thức ngành 78  
• Tin học cơ bản    
1. Toán rời rạc (phần tập hợp, tổ hợp và logic mệnh đề)  30
2. Toán rời rạc (phần lý thuyết đồ thị)2  30 
3. Cấu trúc dữ liệu (3) + Giải thuật (3)4  60 
4. Kiến trúc máy tính  30 
• Tin học văn phòng    
5. Khái niệm cơ bản, Windows, Word và PowerPoint  45 
6. Bảng tính điện tử Excel và cơ sở dữ liệu trong Excel  90 
7. Thiết kế cơ sở dữ liệu, các chuẩn và quản trị cơ sở dữ liệu Access4  90
8. Project, Web và NetWork  90 
• Ngôn ngữ lập trình    
9. Lập trình cấu trúc  45 
10. Lập trình trực quan cơ sở và nâng cao  90 
11. Đồ án phần mềm VB  45 
12. Lập trình C++ cơ sở  45 
13. Lập trình hướng đối tượng  45 
14. Đồ án phần mềm C++  45 
15. Lập trình Java cơ sở  45 
16. Đồ án phần mềm Java  45 
17. Lập trình ASSEMBLER  45 
18. Điện toán di động  45 
19. Đồ án phần mềm Điện toán di động  45 
• Thiết kế phần mềm    
20. Phân tích và thiết kế hệ thống  30 
21. Thiết kế hướng đồi tượng  30 
22. Cơ sở dữ liệu quan hệ  30 
23. Kỹ nghệ phần mềm  30 
24. Trí tuệ nhân tạo  30 
25. Quản trị cơ sở dữ liệu  45
26. Đồ án phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu  45 
27. Xây dựng hệ thống thông tin  30 
• Thiết kế Web    
28. Kịch bản ASP/ Javascript/ PHP và thiết kế Web  90
29. Đồ họa máy tính  45 
30. Đồ án phần mềm Web  45 
• Hệ điều hành và mạng    
31. Mạng máy tính  30
32. Hệ điều hành Unix  45 
33. Quản trị mạng  30 
b. Kiến thức chuyên ngành 
Sinh viên chọn 1 trong các chuyên ngành sau đây:
 16   
• Chuyên ngành 1: "Công nghệ phần mềm" 16   
1. Lập trình C++ nâng cao  45
2. Công nghệ Java  45 
3. Data Mining (khai phá dữ liệu)  30 
4. Cơ sở dữ liệu hướng đồi tượng  30 
5. Khái quát về giải thuật song song  30 
6. Công nghệ Java cho di động  45 
7. Điện toán đám mây và ứng dụng  45 
8. Lập trình mạng  45 
• Chuyên ngành 2: "Tin học ứng dụng" 16   
1. Quản trị dự án2  45 
2. Cơ sở công nghệ của Hệ thống kế toán máy  45 
3. Cơ sở công nghệ của thương mại điện tử  30
4. Cơ sở công nghệ của Hệ thống ngân hàng máy2  30 
5. Cơ sở công nghệ của nhận dạng sinh học  30 
6. Công nghệ Java cho các thiết bị phi máy tính  45 
7. Lập trình trực quan nâng cao  45 
8. Lập trình quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao  45 
c. Kiến thức bổ trợ 40  
Ngoại ngữ (tiếng Anh)40   
d. Thực tập cuối khoá và Đồ án tốt nghiệp 10  
TỔNG CỘNG 160

  • tags