Thông báo v/v Sửa đổi lịch tuần số 21 (23/12 - 28/12)
Tiếng Việt

Lịch tuần

Thông báo v/v Sửa đổi lịch tuần số 21 (23/12 - 28/12)

16:25 - 23-12-2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

–––––––––––––––––––––––––

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

                                           

THÔNG BÁO

V/v sửa đổi lịch tuần số 21

 

  Văn phòng trân trọng thông báo về việc sửa đổi lịch tuần số 21 như sau:

Cuộc Hội thảo Khoa Tiếng Anh B “Hướng đi để sinh viên không chuyên ngữ HUBT đạt chuẩn đầu ra B1” vào lúc 8h00, Thứ Tư, ngày 25/12/2019, tại Phòng họp A204 nay chuyển sang 8h00, Thứ Sáu, ngày 27/12/2019, tại Phòng họp A204.

 

 

                                                                                            VĂN PHÒNG

  • tags