Kết quả chấm thi Cao học Khóa 14 - Đợt 2 (2019 - 2021)
Tiếng Việt

Khoa Tiếng Việt

Kết quả chấm thi Cao học Khóa 14 - Đợt 2 (2019 - 2021)

10:10 - 23-12-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

––––––––––––––––––––––––––––

Số: 816/QĐ-KDCN-SĐH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công bố kết quả chấm thi Cao học Khóa 14 – Đợt 2 (2019 - 2021)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ/TTg ngày 15 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và Quyết định số 750/QĐ-TTg, ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội; Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 03/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sang loại hình Trường tư thục;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVIII ngày 07/8/2016 thông qua;

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v. Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ;

Căn cứ Quyết định  số 952/QĐ/KDCN - SĐH ngày 08.01.2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội "v/v. Thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học Khóa 14" (2019 - 2021)”;

Căn cứ kết quả chấm thi tuyển sinh Cao học Khóa 14 - đợt 2 (2019 – 2021 );

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố kết quả chấm thi tuyển sinh Cao học Khóa 14 (2019 - 2021) Đợt 2 các ngành:Quản trị Kinh doanh (MS: 8.340.101); Quản lý Kinh tế (MS: 8.340.410); Tài chính - Ngân hàng (MS: 8.340.201); Quản lý Công (8.340.403); Kế toán (MS: 8.340.301); Ngôn ngữ Anh (MS:8.220.201)  của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các ông/bà: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Viện trưởng Viện Đào tạo Sau Đại học và các Thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

-         

Để B/c

 
Bộ GD&ĐT


-          BGH

-         

Để  T/h

 
Như Điều 2    


-           Lưu VP, TCCB, SĐH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐTS SĐH 2019

 

 

GS.,TS. Vũ Văn HóaKết quả chấm thi Cao học Khóa 14 - Đợt 2 (2019 - 2021)  • tags
Tin khác