Cử nhân Tiếng Trung
Tiếng Việt

Cử nhân Tiếng Trung

09:02 - 23-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN TIẾNG TRUNG KINH DOANH

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Tiếng Trung kinh doanh. Ngoài ngoại ngữ chính là tiếng Trung kinh doanh, sinh viên còn sử dụng được một ngoại ngữ thứ hai ở trình độ căn bản và sử dụng được công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

Sinh viên ra trường có thể làm việc ở tất cả các cơ quan/ doanh nghiệp cần sử dụng Tiếng Trung

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Tên học phần

Số Tín chỉ

I. Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

16

1. Kinh tế học Mác-Lênin

4

 

 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

4. Giáo dục thể chất

4

 

 

5. Giáo dục quốc phòng

4

 

 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

144

a. Tiếng Trung
(Dạy và học theo giáo trình Hán ngữ hiện đại của Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh)

 

96

 

b. Ngoại ngữ thứ hai
(Tiếng Anh, hoặc Tiếng Nhật, hoặc Tiếng Nga)

 

24

 

c. Kiến thức bổ trợ

 

14

 

Kỹ năng sử dụng máy vi tính

14

 

 

d. Thực tập cuối khoá và Luận văn tốt nghiệp

 

10

 

TỔNG CỘNG

160

 

  • tags