Kỹ sư Xây dựng
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Kỹ sư Xây dựng

10:47 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Kỹ sư xây dựng công trình, có kiến thức và nghiệp vụ về các lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.                                                Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:

-     Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp, lập dự toán xây dựng công trình.

-     Chỉ đạo thi công, giám sát thi công, lập bản vẽ hoàn công và quyết toán công trình

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

Số Tín chỉ

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

14

 

1.   Triết học Mác - Lênin

2

 

 

 

2.   Tư tưởng Hồ chí Minh

2

 

 

 

3.   Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

4.   Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

5.   Giáo dục thể chất

4

 

 

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

136

a-

Kiến thức cơ sở

 

12

 

 

1.   Toán cao cấp (I,II)

4

 

 

 

2.   Vật lý (I,II)

4

 

 

 

3.   Cơ học (I, II + 2BTL)

4

 

 

b-

Kiến thức ngành

 

76

 

 

1.   Hình họa, vẽ kỹ thuât (+1BTL Vẽ KT)

4

 

 

 

2.   Sức bền vật liệu (I, II + 2BTL )

4

 

 

 

3.   Cơ học kết cấu (I, II + 2BTL)

4

 

 

 

4.   Tin học ứng dụng trong xây dựng

2

 

 

 

5.   Địa chất công trình

2

 

 

 

6.   Cơ học đất

2

 

 

 

7.   Nguyên lý quy hoạch và thiết kế kiến trúc

2

 

 

 

8.   Kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp (+1ĐA)

2

 

 

 

9.   Vật lý kiến trúc và môi trường xây dựng

2

 

 

 

10. Động lực học công trình

2

 

 

 

11. Vật liệu xây dựng

2

 

 

 

12. Kỹ thuật Điện - Điện tử

2

 

 

 

13. Cấp thoát nước

2

 

 

 

14. Trắc địa công trình

4

 

 

 

15. Máy xây dựng

2

 

 

 

16. Sử dụng phần mềm trong tính toán kết cấu

2

 

 

 

17. Thuỷ lực

2

 

 

 

18. Kết cấu thép (I, II + 2ĐA)

4

 

 

 

19. Kết cấu bê tông cốt thép (I, II + 2ĐA)

4

 

 

 

20. Kết cấu gỗ, kết cấu gạch đá

2

 

 

 

21. Nền móng công trình (I, II + 2ĐA)

4

 

 

 

22. Kỹ thuật thi công (+ 1ĐA)

4

 

 

 

23. Tổ chức thi công (+ 1ĐA)

4

 

 

 

24. Thí nghiệm công trình

2

 

 

 

25. An toàn lao động, phòng chống cháy nổ

2

 

 

 

26. Luật xây dựng

2

 

 

 

27. Kinh tế xây dựng

2

 

 

 

28. Tài chính doanh nghiệp xây dựng

2

 

 

 

29. Quản lý dự án xây dựng.

2

 

 

c-

Kiến thức bổ trợ

 

38

 

 

1.    Kỹ năng sử dụng máy vi tính

14

 

 

 

2.    Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

24

 

 

d-

Thực tập cuối khóa và Đồ án tốt nghiệp

 

10

 

 

TỔNG CỘNG

150

  • tags