Cử nhân Tiếng Nga
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Cử nhân Tiếng Nga

11:13 - 22-12-2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG NGA

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

MÃ NGÀNH: 72 2 02 02

1.    Thời gian đào tạo: 4 năm học (8 học kỳ)

2.    Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

3.    Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ

4.    Kế hoạch đào tạo như sau:

   

TT

Học kỳ

Tên học phần

Số tín chỉ

Mã học phần

Khoa phụ trách

1

I

Kinh tế học Mác-Lênin

4

Khoa Triết

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Khoa Triết

3

Tiếng Nga I

8

K. Tiếng Nga

 

Tổng  cộng

14

 

4

II 

Đường lối cách mạng của ĐCS VN

2

Khoa Triết

5

Tiếng Nga II

8

Khoa CNTT

6

Tin học I

4

K. Tiếng Nga

7

Giáo dục Quốc phòng

4

Khoa GDQP

 Tổng  cộng

18

 

8

III  

Tiếng Nga III

8

K. Tiếng Nga

9

Tiếng Nga IV

4

K. Tiếng Nga

10

Giáo dục thể chất

4

Khoa GDTC

11

Ngoại ngữ 2 – I

4

K. T. Anh /Trung

12

Tin học II

4

Khoa CNTT

Tổng cộng

24

13

IV 

Tiếng Nga IV

4

K. T. Anh /Trung

14

Tiếng Nga V

6

K. Tiếng Nga

15

Tiếng Nga VI

4

K. Tiếng Nga

16

Ngoại ngữ 2 – II

4

K. Tiếng Nga

 17

Tin học III

4

 Khoa CNTT

Tổng cộng

22

18

V 

Tiếng Nga IV

2

 K. Tiếng Anh

19

Lý Thuyết tiếng Nga

6

K. Tiếng Nga

20

Tiếng Nga chuyên ngành

4

K. Tiếng Nga

21

Tổng quan lịch sử và văn hoá Việt Nam

4

K. Tiếng Nga

22

Tin học IV

2

Khoa CNTT

23

Ngoại ngữ 2 - III

4

K. T. Anh /Trung

Tổng cộng

22

24

VI

Tiếng Nga kinh tế

4

K. Tiếng Nga

25

Tiếng Nga Du lịch

4

K. Tiếng Nga

26

Tiếng Nga khách sạn và nhà hàng

2

K. Tiếng Nga

27

Tổng quan lịch sử và văn hoá Nga

4

K. Tiếng Nga

28

Kỹ năng giao tiếp và lễ tân ngoại giao

2

K. Tiếng Nga

29

Ngoại ngữ 2 – IV

4

K. T. Anh /Trung

Tổng cộng

20

30

VII 

Tiếng Nga thư tín và hợp đồng thương mại

6

K. Tiếng Nga

31

Lý thuyết dịch

2

K. Tiếng Nga

 32

Thực hành dịch

6

K. Tiếng Nga

33

Phương pháp giảng dạy tiếng Nga

2

K. Tiếng Nga

34

Ngoại ngữ 2 – V, VI

8

K. T. Anh /T.Trung-Nhật

 

Tổng cộng

24

35

VIII

Kiến thức thực tập và viết khoá luận

10

K. Tiếng Nga

Tổng cộng

10

 

 

 

 

Tổng cộng

150

 

  • tags