Cử nhân Tiếng anh
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Cử nhân Tiếng anh

11:08 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Tiếng Anh kinh doanh, đạt trình độ Bậc 5 Tiếng Anh theo Khung năng lực Tiếng Anh 6 bậc dành cho Việt Nam (hoặc C1 theo Khung tham chiếu năng lực ngôn ngữ Châu Âu). Ngoài Tiếng Anh, sinh viên còn được đào tạo một Ngoại ngữ thứ hai ở trình độ cơ bản (Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật, hoặc Tiếng Nga) và sử dụng được công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

Sinh viên ra trường có thể đảm nhận các vị trí công tác sau:

-      Biên phiên dịch tại các cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng Tiếng Anh; các cơ quan dịch thuật;

-      Cán bộ đối ngoại, cán bộ giảng dạy Tiếng Anh. 

 

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

Số

Tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

16

 

 

 

1.   Kinh tế học Mác - Lênin        

4

 

 

 

2.   Tư tưởng Hồ Chí Minh         

2

 

 

 

3.   Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

4.   Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

5.   Giáo dục thể chất                                      

4

 

 

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

134

 

 

a-

Ngôn ngữ Anh

86

 

 

 

1.     Dẫn luận ngôn ngữ học

2

 

 

 

2.     Văn học Anh

2

 

 

 

3.     Đất nước học Anh - Mỹ

3

 

 

 

4.     Văn hóa Việt Nam

3

 

 

 

5.     Tiếng Anh A1

12

6

6

 

6.     Tiếng Anh A2

12

6

6

 

7.     Tiếng Anh B1

12

6

6

 

8.     Tiếng Anh B2

12

6

6

 

9.     Tiếng Anh C1

12

6

6

 

10.   Dịch I

3

1

2

 

11.   Dịch II

3

1

2

 

12.   Dịch III

3

1

2

 

13.   Thư tín thương mại

2

1

1

 

14.   Hợp đồng thương mại

2

1

1

 

15.   Tiếng Anh kinh doanh

3

1

2

b-

Ngoại ngữ thứ hai

(Tiếng Trung, hoặc Tiếng Nhật, hoặc Tiếng Nga)

24

12

12

c-

Kiến thức bổ trợ

Kỹ năng sử dụng máy vi tính

14

 

 

đ-

Thực hành cuối khóa và Luận văn tốt nghiệp

10

 

 

 

TỔNG CỘNG

150

 

 

  • tags