Cử nhân thiết kế nội thất
Tiếng Việt

Đại học chính quy

Cử nhân thiết kế nội thất

11:01 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Cử nhân Thiết kế nội thất, có khả năng tư duy sáng tạo mỹ thuật, thực hành thiết kế công trình nội thất, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc độc lập hoặc làm tư vấn, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến ngành thiết kế nội thất, có thể giảng dạy thiết kế nội thất tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật.

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Số Tín chỉ

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

14

 

1.     Triết học Mác - Lênin

2

 

 

 

2.     Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

3.     Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

4.     Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

5.     Giáo dục thể chất

4

 

 

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 

 

136

a-

Kiến thức cơ sở                     

 

40

 

 

1.     Hình họa đen trắng                              

8

 

 

 

2.     Hình họa màu                                        

6

 

 

 

3.     Cơ sở tạo hình mặt phẳng             

4

 

 

 

4.     Cơ sở tạo hình trên khối

2

 

 

 

5.     Nguyên lý màu sắc

2

 

 

 

6.     Nghiên cứu thiên nhiên                 

2

 

 

 

7.     Vẽ kỹ thuật                                          

2

 

 

 

8.     Luật xa gần

2

 

 

 

9.     Giải phẫu tạo hình và nhân trắc học

2

 

 

 

10.   Thực tập cơ sở mỹ thuật   

2

 

 

 

11.   Lịch sử Mỹ thuật

2

 

 

 

12.   Lịch sử Design                  

2

 

 

 

13.   Mỹ học mỹ thuật   

2

 

 

 

14.   Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật    

2

 

 

b-

Kiến thức ngành

 

48

 

 

1.     Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế nội thất

2

 

 

 

2.     Nghệ thuật không gian nội thất     

2

 

 

 

3.     Nghệ thuật ánh sáng nội thất

2

 

 

 

4.     Vật liệu, kỹ thuật và công nghệ nội thất 

2

 

 

 

5.     Cấu tạo, nguyên lý và hình thức trong thiết kế nội thất

2

 

 

 

6.     Thiết kế sản phẩm nội thất đơn lẻ 

2

 

 

 

7.     Thiết kế sản phẩm nội thất theo bộ

2

 

 

 

8.     Thiết kế nội thất nhà ở theo vùng miền

4

 

 

 

9.     Thiết kế nội thất nhà hàng 

4

 

 

 

10.   Thiết kế nội thất bar - cafe

4

 

 

 

11.   Đồ án thiết kế nội thất cửa hàng   

(Sinh viên tự chọn một trong các đồ án)

  11.1. Đồ án thiết kế nội thất cửa hàng bán lẻ (shop)

  11.2. Đồ án thiết kế nội thất giới thiệu sản phẩm (showroom)

4

 

 

 

12.   Thiết kế nội thất công trình giáo dục

4

 

 

 

13.   Đồ án thiết kế công trình trưng bày

(Sinh viên tự chọn một trong các đồ án)

  13.1. Đồ án thiết kế nội thất bảo tàng

  13.2. Đồ án thiết kế trưng bày triển lãm

4

 

 

 

14.   Thiết kế nội thất nhà làm việc       

2

 

 

 

15.   Đồ án thiết kế nội thất công trình dịch vụ du lịch

(Sinh viên tự chọn một trong các đồ án)      

  15.1. Đồ án thiết kế nội thất khách sạn

  15.2. Đồ án thiết kế nội thất resort

4

 

 

 

16.   Đồ án thiết kế nội thất công trình văn hóa

(Sinh viên tự chọn một trong các đồ án)           

  16.1. Đồ án thiết kế nội thất rạp chiếu phim, nhà hát

  16.2. Đồ án thiết kế nội thất câu lạc bộ

  16.3. Đồ án thiết kế nội thất khu vui chơi, giải trí

  16.4. Đồ án thiết kế nội thất nhà văn hóa

4

 

 

c-

Kiến thức bổ trợ        

 

38

 

 

1.    Ngoại ngữ (Tiếng Anh)     

24

 

 

 

2.    Tin học cơ bản      

10

 

 

 

3.    Tin học chuyên ngành

4

 

 

d-

Thực tập cuối khóa và Đồ án tốt nghiệp      

 

10

 

 

TỔNG CỘNG

150

  • tags