Cử nhân Thiết kế đồ họa
Tiếng Việt

Cử nhân Thiết kế đồ họa

10:56 - 22-12-2017

A. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Cử nhân Thiết kế đồ họa, có khả năng tư duy sáng tạo mỹ thuật, thực hành thiết kế ấn phẩm Đồ họa, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc độc lập hoặc làm tư vấn, quản lý trong các lĩnh vực liên quan đến ngành thiết kế đồ họa, có thể giảng dạy thiết kế đồ họa tại các cơ sở đào tạo mỹ thuật. 

B. CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Số Tín chỉ

I-

Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

14

 

1.    Triết học Mác - Lênin

2

 

 

 

2.    Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

3.    Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

4.    Giáo dục quốc phòng - an ninh

4

 

 

 

5.    Giáo dục thể chất

4

 

 

II-

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

 

 

136

a-

Kiến thức cơ sở                                 

 

40

 

 

1.   Hình họa đen trắng                        

8

 

 

 

2.   Hình họa màu                                         

6

 

 

 

3.   Cơ sở tạo hình mặt phẳng              

4

 

 

 

4.   Cơ sở tạo hình trên khối

2

 

 

 

5.   Nguyên lý màu sắc

2

 

 

 

6.   Nghiên cứu thiên nhiên                 

2

 

 

 

7.   Vẽ kỹ thuật                                    

2

 

 

 

8.   Luật xa gần

2

 

 

 

9.   Giải phẫu tạo hình và nhân trắc học

2

 

 

 

10.  Thực tập cơ sở mỹ thuật  

2

 

 

 

11.  Lịch sử Mỹ thuật

2

 

 

 

12.  Lịch sử Design                 

2

 

 

 

13.  Mỹ học mỹ thuật  

2

 

 

 

14.  Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mỹ thuật   

2

 

 

b-

Kiến thức ngành

 

48

 

 

1.   Cơ sở mỹ thuật trong thiết kế đồ họa

2

 

 

 

2.   Kỹ thuật và khuynh hướng phát triển thiết kế đồ họa                 

2

 

 

 

3.    Đồ họa chữ

2

 

 

 

4.   Tranh khắc             

2

 

 

 

5.   Thiết kế Logo

4

 

 

 

6.   Thiết kế catalog, tờ gấp                 

2

 

 

 

7.   Thiết kế kiểu dáng và trang trí mỹ thuật sản phẩm

4

 

 

 

8.   Thiết kế đồ họa báo, tạp chí

2

 

 

 

9.   Đồ án thiết kế sách và minh họa sách

     (Sinh viên tự chọn một trong các đồ án)  

     9.1. Đồ án thiết kế sách và minh họa sách

            đề tài chính trị, kinh tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật

     9.2. Đồ án thiết kế sách và minh họa sách

            đề tài văn hóa nghệ thuật

     9.3. Đồ án thiết kế sách và minh họa sách đề tài thiếu nhi

4

 

 

 

10.  Đồ án thiết kế lịch tờ, lịch bàn, lịch bloc

4

 

 

 

11.  Thiết kế đồ họa tổ chức sự kiện

2

 

 

 

12.  Thiết kế đồ họa truyền thông đa phương tiện/Website

2

 

 

 

13.  Thiết kế pano - áp phích

4

 

 

 

14.  Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

4

 

 

 

15.  Đồ án thiết kế đồ họa thương mại đồng bộ

4

 

 

 

16.  Đồ án thiết kế đồ họa văn hóa đồng bộ

4

 

 

c-

Kiến thức bổ trợ        

 

38

 

 

1.      Ngoại ngữ (Tiếng Anh)    

24

 

 

 

2.      Tin học cơ bản     

10

 

 

 

3.      Tin học chuyên ngành

4

 

 

d-

Thực tập cuối khóa và Đồ án tốt nghiệp

 

10

 

 

TỔNG CỘNG

150

  • tags