Đơn Ứng cử & Đơn Đề cử thành viên Hội Đồng trường, thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025 - Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách Nhà Đầ
Tiếng Việt

Hoạt động Cổ đông

Đơn Ứng cử & Đơn Đề cử thành viên Hội Đồng trường, thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020-2025 - Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách Nhà Đầ

16:58 - 22-10-2020

1. ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - NHIỆM KỲ 2020 - 2025:2. ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG - NHIỆM KỲ 2020 - 2025:3. ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025: 

Xem và Tải  Tại Đây

4. ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT - NHIỆM KỲ 2020 - 2025: 

Xem và Tải  Tại Đây

5.  GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - HỘI NGHỊ NHÀ ĐẦU TƯ - NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

Xem và Tải  Tại Đây

- DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI:


  • tags