Điểm bắn khóa 19 bắn ngày 10/5/2015
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh