HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌC LẠI
Tiếng Việt

Phòng Quản lý đào tạo

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỌC LẠI

16:12 - 21-11-2020


Hướng dẫn sinh viên, cố vấn học tập thực hiện quy trình đăng ký học lại. Tại đây.


- link SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC LẠI: https://bit.ly/tin_chi_HUBT


- link CỐ VẤN DUYỆT: https://bit.ly/HUBT_GV


1- Đề án "Tổ chức học lại theo học chế tín chỉ đối với khóa 24". Tại đây.

2- Kế hoạch Tổ chức học lại. Tại đây.

3- Hỏi đáp về quy chế đào tạo theo tín chỉ. Tại đây.