Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh
Tiếng Việt

Khoa Ngôn ngữ Anh

Chuẩn đầu ra trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh

19:22 - 21-10-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ  HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do  – Hạnh phúc


CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH

Mã ngành: 52 22 02 01


I. Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung: 

- Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và có sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế của đất nước và đòi hỏi của thị trường lao động.

2. Mục tiêu cụ thể:                  

- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy tiếng Anh, biên – phiên dịch, kinh doanh, kinh tế và xã hội;

- Sinh viên được thực hành và nắm được các kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực tiếng Anh, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ Anh.

II. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên tốt nghiệp

1. Về kiến thức:

- Có kiến thức chung về chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hóa, xã hội và văn học Anh – Mỹ, nghiên cứu khoa học chuyên ngành dịch thuật kinh tế, kinh doanh hoặc giảng dạy ngoại ngữ;

- Có trình độ năng lực tiếng Anh Bậc 5 (C1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam và ngoại ngữ thứ hai đạt Bậc 2 (A2); 

- Có trình độ nghiệp vụ để bắt đầu hoạt động và công tác trong các lĩnh vực như giảng dạy, biên – phiên dịch tiếng Anh trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn học, xã hội, kinh tế, kinh doanh;

- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo;

- Có kiến thức nâng cao về CNTT và ứng dụng CNTT trong dạy và học tiếng Anh

2. Về kỹ năng:

- Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành ngôn ngữ Anh, giảng dạy tiếng Anh hoặc tiếng Anh kinh doanh, biên, phiên dịch tiếng Anh;

- Có kỹ năng học tập hiệu quả để có thể ứng dụng CNTT tự học nâng cao kiến thức và năng lực ngôn ngữ, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học, ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hoặc trừu tượng trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, văn học và dịch thuật;

- Sử dụng thành thạo các công nghệ dịch máy để tác nghiệp, ;

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có năng lực phát hiện, đề xuất, giải quyết vấn đề các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp, hợp tác làm việc theo nhóm, khả năng thuyết trình và năng lực quản lý để sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc độc lập,

- Có khả năng tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,

- Có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau,

- Có năng lực lập nghiệp, lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể  để tạo dựng doanh nghiệp, xử lý những vấn đề quy mô nhỏ và vừa;

 4. Chuẩn năng lực ngoại ngữ đầu ra:

- Đạt chứng chỉ năng lực tiếng Anh Bậc 5 (C1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đạt chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 2 (tiếng Trung, Nga, Nhật) ở trình độ Bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đạt Chuẩn sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Tuyền thông.

III. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

1. Chuyên ngành biên phiên dịch tiếng Anh:

Sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công tác như:

- Có thể làm công tác biên dịch, lễ tân, thư kí và nhân viên văn phòng cho các công ty có yếu tố nước ngoài, các cơ quan chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế; các doanh nghiệp dịch thuật, dịch công chứng,

- Cán bộ hợp tác quốc tế, đối ngoại kiêm biên, phiên dịch,

- Tạo dựng và làm chủ doanh nghiệp dịch thuật.

2. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh:

Sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công tác như:

- Giáo viên, giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục;

- Cán bộ quản lý giáo dục.

- Tạo dựng và làm chủ trung trung tâm ngoại ngữ.

3. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại:

- Có thể làm công tác phiên-biên dịch, nhân viên văn phòng cho các công ty đầu tư nước ngoài, các doanh liên doanh trong lĩnh vực thương mại,

- Cán bộ đối ngoại kiêm biên, phiên dịch,

- Tạo dựng và làm chủ doanh nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp.


  • tags