Điểm điều kiện HK1 19.20
Tiếng Việt

Khoa GDQP - An ninh

Điểm điều kiện HK1 19.20

16:20 - 20-12-2019

Sinh viên học môn GDQP&AN nửa sau học kỳ I năm học 2019-2020 xem điểm điều kiện của mình tại đây: 

Đợt 5: https://drive.google.com/open?id=1ao__fB60FtGbWQAUHxTXufp5E4AVgMjl

Đợt 6: https://drive.google.com/open?id=1JtWDoolHPZr9mGwGhLjObXC7v9PS01ZS

Đợt 7: https://drive.google.com/open?id=1JO4zgIyvzOEMab3vFtPc6mTnOaECBUWI

Đợt 8: https://drive.google.com/open?id=1G3sO1ZtxAZ4_Mtjtt3L0pS8Fp4SFdOAy

Lớp Kiến Trúc K21: https://drive.google.com/open?id=1A83L_-y7oKAhb4PeYrVR9NaGW0hDPws5

Chú Ý: Những bạn bôi mầu vàng là không đủ điều kiện dự thi.

  • tags