Thông báo v/v Tiếp tục Phiên họp trù bị Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (kèm theo danh sách nhà đầu tư)
Tiếng Việt

Hoạt động Cổ đông

Thông báo v/v Tiếp tục Phiên họp trù bị Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (kèm theo danh sách nhà đầu tư)

15:36 - 20-10-2020  • tags