PHT Trần Đức Minh tiếp Trường Cao đẳng Dong – Eui (Busan Hàn Quốc).
Tiếng Việt

Sự kiện