Giới thiệu chung
Tiếng Việt

Viện đào tạo Sau đại học

Giới thiệu chung

10:16 - 19-01-2015

Văn phòng: C117, C118, C119, C120
Điện thoại: 04. 36339114 Máy lẻ 101
Giới thiệu:

  • Ngày 21/11/2005 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 300/2005/QĐ-TTg, về việc giao nhiệm vụ đào tạo Thạc sĩ cho Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội).
  • Ngày 8 tháng 4 năm 2005, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ra Quyết định số 447/QĐ-TCCB thành lập Khoa Đào tạo Sau đại học trực thuộc Ban Giám hiệu.
  • Ngày 17/01/2014 Đổi tên Khoa Đào tạo Sau đại học thành Viện Đào tạo Sau đại học. Thành lập các Phân Khoa Sau đại học trực thuộc các Khoa có đào tạo sau đại học. Chủ nhiệm Khoa kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm phân Khoa SĐH.

Như vậy, Viện Đào tạo Sau đại học đã được thành lập và Khóa 1 Cao học (Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh – MBA) được chiêu sinh từ tháng 10 năm 2006. Cho đến nay, Trường đã và đang đào tạo 9 khóa trình độ thạc sĩ với 3 chuyên ngành (Quản trị Kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ thông tin). Nhìn chung về quy mô đào tạo đã tặng lên nhanh chóng qua các năm và chất lượng đào tạo cũng được bảo đảm và nâng lên rõ rệt.

  • tags