Lịch thi kết thúc học phần giữa học kỳ II năm học 2018-2019 các khóa Đại học liên thông từ ngày 25.03 đến 29.03.2019.
Tiếng Việt

Khoa Đại học liên thông & Đào tạo từ xa