Thông báo V/v Hoãn thu phiếu thi lại môn GDTC học kì 1 năm học 2020 - 2021
Tiếng Việt

Khoa GDTC

Thông báo V/v Hoãn thu phiếu thi lại môn GDTC học kì 1 năm học 2020 - 2021

19:55 - 18-02-2021

  

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v hoãn thu phiếu thi lại môn GDTC học kì 1 năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ diễn biến và tình hình kiểm soát dịch COVID-19, sự chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội.

Theo thông báo số: 912/TB-BGH đã ký ngày 17/ 02/ 2021. Khoa GDTC tạm dừng không thu phiếu thi lại thay thông báo Khoa ký ngày 22/ 01/ 2021 cho tới khi Nhà trường có thông báo lịch quay trở lại làm việc và học tập bình thường Khoa sẽ ra thông báo thu phiếu cụ thể sau./.

 

                                                                                                                  CHỦ NHIỆM KHOA 

 

                                                                                                                        ( đã ký)

 

            -                                                                                                Ths. Nghiêm Xuân Thúc      

                                                                                                                    

           
  • tags