KẾ HOẠCH THỰC TẬP & BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 22 NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
Tiếng Việt

Khoa Kế toán

KẾ HOẠCH THỰC TẬP & BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHÓA 22 NGÀNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

10:23 - 16-12-2020

KẾ HOẠCH THỰC TẬP & LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 22

 NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

 

  Thời gian thực tập và làm luận văn tốt nghiệp:

- Thời gian thực tập tốt nghiệp:          Từ 10/12/2020   đến 29/03/2021

- Thời gian nhận báo cáo thực tập :    Từ  30/03/2021  đến 31/03/2021

- Thời gian làm luận văn tốt nghiệp:   Từ   29/03/2021  đến 29/04/2021

- Thời gian nhận luận văn tốt nghiệp: Từ 04/05/2021   đến 06/05/2021

 

Tất cả sinh viên Khóa 22 ngành Kế toán – Kiểm toán đủ điều kiện đi thực tập sẽ làm báo cáo, viết luận văn và bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

  

Nơi nhận:

- Giáo viên Khoa Kế toán.

- Sinh viên Khóa 22 ngành Kế toán – Kiểm toán

- Lưu VP Khoa

CHỦ NHIỆM KHOA

 

(ĐÃ KÝ)

 

 

PGS.TS. ĐẶNG VĂN THANH

 

 

  • tags